בקשה למידע כללי על חבות בהיטל השבחה

לקוח יקר,
על - פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 - העברת נכס בטאבו כרוכה בתשלום היטל השבחה עבור זכויות
חדשות או נוספות, המוקנות בין היתר, בעקבות תוכניות שאושרו לאחר 01/07/1975 ומשביחות את הנכס בכפוף לחריגים הקבועים בדין.

מסמך נדרש לטיפול בבקשה:
- נסח טאבו עדכני (עד חצי שנה מתאריך בקשתו)

לתשומת לבך!

  • - הטיפול בבקשה כרוך בתשלום.
  • - מכתב המידע שתקבל אינו מחליף הזמנת שומה ותשלום היטל השבחה.
  • - תשלום היטל השבחה הינו תנאי להעברה בעלות בטאבו גם אם הזכויות טרם נוצלו או שינוצלו בעתיד.

שלב 1 - בקשה למידע כללי על חבות בהיטל השבחה - פרטי מבקש הבקשה

סוג בעלות על הנכס

פרטי הבעלים

פרטי מבקש הבקשה

כתובת המבקש למשלוח הודעות מהעירייה

אתר מיקוד