מתן מידע מוקדם לרישוי עסקים

שלום,
על מנת לקבל מידע אודות רישוי העסק, עליך להזין פרטים הבאים:

מילוי פרטי המגיש והעסק
בחירת שימושים
הצעות לשימושים נלווים
סיכום

פרטי מגיש הבקשה

*
*
*
*
*
*

פרטי כתובת העסק

בבחירת מרכז מסחרי יש להזין מספר חנות

*
*

פרטי העסק

שיוך לתיק קיים יתבצע בתנאי שקיימת התאמה בין מספר התיק והכתובת הרשומים במערכת רישוי עסקים

*
-
עזרה

סיבות הבקשה

עסק חדש
שינוי מהות
שינוי בעלים
הוספת שטח
הפחתת שטח
החלפת בעלים
תוספת שותף
יציאת שותף
שינוי שם
הוספת פריט
ביטול פריט