מתן מידע מוקדם לרישוי עסקים

שלום,
על מנת לקבל מידע אודות רישוי העסק, עליך להזין פרטים הבאים:

מילוי פרטי המגיש והעסק
בחירת שימושים
הצעות לשימושים נלווים
סיכום

פרטי בעל העסק שמגיש את הבקשה

*
*
*
*
*
*

פרטי כתובת העסק

בבחירת מרכז מסחרי יש להזין מספר חנות

*
*

פרטי העסק

שיוך לתיק קיים יתבצע בתנאי שקיימת התאמה בין מספר התיק והכתובת הרשומים במערכת רישוי עסקים

*
-
עזרה

סיבות הבקשה

עסק חדש
שינוי מהות
שינויים פנימיים
עדכון מנהלים בחברה
הוספת שטח
הפחתת שטח
החלפת בעלים
תוספת שותף
יציאת שותף
שינוי שם
הוספת פריט
ביטול פריט
הוספת בעלים מסוג חברה