שובר פיקדון אגרת בניה/שימוש חורג

פרטי הבקשה-שלב 1

* מסמלת שדה חובה

שדות מילוי


שירות זה נועד לצורך הפקת שובר פיקדון, עבור אגרות בניה לבקשה להיתר.

לצורך הפקת שובר עבור בקשה לשימוש חורג לעסקים עליך להקליד את מספר המידע ממערכת רישוי זמין.
לצורך הפקת שובר עבור בקשה להיתר (שאינה שימוש חורג לעסקים) עליך להקליד מספר הגשה מקוונת אותו ניתן לקבל ממערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב יפו.

לתשומת לבך: מומלץ לשלם את השובר בסמוך לשליחת מסמכי הבקשה להיתר לבדיקת תנאי סף במחלקת הרישוי, ורק לאחר השלמת כל הדרישות (כולל שלב המידע המפורט, אם נדרש).

במסך פרטי החיוב, המערכת תציג עבורה את שטח הבניה עליו הצהרת בתיק המידע (במידה והנתון קיים) ותחשב את הסכום באופן אוטומאטי.
במידה והשטח המבוקש השתנה, ניתן לערוך את הנתון. במידה ונתון שטח הבניה אינו קיים, יהיה עליך להקליד את שטח הבניה המבוקש בעצמך.

לתשומת לבך: השטח שעליך להקליד הוא סכום של סך כל השטחים העיקריים ושטחי השירות המבוקשים גם יחד ועליו להיות תואם את השטח המופיע בפרטי חישוב השטחים של ההגשה המקוונת שהגשת במערכת רישוי מקוון.

מסך פרטים להחזר כספי ישמש אותנו לביצוע החזר כספי הפיקדון בעתיד, וזאת במידה ואכן יתקיימו התנאים שהחוק קבע לביצוע החזר שכזה (לדוגמא, בקשה שתסורב בועדה/רשות הרישוי).

שובר פיקדון

בחירת הפקת שובר לשימוש חורג לעסקים/בקשה להיתר

מידע רישוי זמין

בדיקת מספר מידע